راه اندازی اتاق خصوصی بیمار در بخش های زنان ،اطفال و بخش بستری

بیمارستـان نبـی اکرم (ص) خنج در راستـای رضایتمندی مراجعین باهمکاری هیئت امناء و خیـرین اقدام به راه انـدازی اتـاقVIP(اتاق خصوصی ) در بخش های بستــری و کودکان و نـوزادان و زنان و زایمـان نموده است . این اتاقهای دارای یخچال ، تلویزیون ، تخت تاشـو همراه بیمار می باشد ./. 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم