محتواهای آموزشی

بیمارستان نبی اکرم(ص) خنج

کتابچه های توجیهی پرسنل جدید الورود

file name : -های-توجیهی.rar
file size : 24 MB
دانلود

اطلاعیه های آموزشی

مدیریت استرس و سلامت شغلی

مدیریت استرس و سلامت شغلی

file name : -استرس-و-سلامت-شغلی-.pdf
file size : 69 KB
دانلود

فرم آمادگی بیمار جهت عکس کمر

file name : -آمادگی-بیمار-جهت-عکس-کمر.docx
file size : 32 KB
دانلود

راهنماهای کنترل عفونت

راهنمای-وسایل-حفاظت-فردیراهنمای کنترل عفونت

راهنمای-وسایل-حفاظت-فردیراهنمای کنترل عفونت

file name : -کشوری-کنترل-عفونت.pdf
file size : 19 MB
دانلود

محتوای آموزشی پرسنل

file name : .rar
file size : 20 MB
دانلود

پمفلت های آموزشی

پمفلت های آموزشی انواع بیماری ها

پمفلت های آموزشی انواع بیماری ها

file name : -آموزشی1.rar
file size : 25 MB
دانلود

خود مراقبتی

خود مراقبتی آپاندیس

خود مراقبتی آپاندیس

file name : .docx
file size : 24 KB
دانلود

خود مراقبتی

خود مراقبتی سنگ کلیه

خود مراقبتی سنگ کلیه

file name : -کلیه.docx
file size : 61 KB
دانلود

خود مراقبتی

خود مراقبتی کاتارکت

خود مراقبتی کاتارکت

file name : .docx
file size : 62 KB
دانلود

خود مراقبتی

خود مراقبتی لوزه

خود مراقبتی لوزه

file name : .docx
file size : 62 KB
دانلود

خود مراقبتی

خودمراقبتی نمونیا

خودمراقبتی نمونیا

file name : .docx
file size : 62 KB
دانلود