محتواهای آموزشی

بیمارستان نبی اکرم(ص) خنج

اطلاعیه های آموزشی

file name : -در-آزمون-کلاس-غیر-حضوری.docx
file size : 13 KB
دانلود

فرم آمادگی بیمار جهت عکس کمر

file name : -آمادگی-بیمار-جهت-عکس-کمر.docx
file size : 32 KB
دانلود

راهنمای وسایل حفاظت فردی

file name : -وسایل-حفاظت-فردی.rar
file size : 270 KB
دانلود

محتوای آموزشی پرسنل

file name : .rar
file size : 20 MB
دانلود

پمفلت های آموزشی

پمفلت های آموزشی انواع بیماری ها

پمفلت های آموزشی انواع بیماری ها

file name : -آموزشی.zip
file size : 22 MB
دانلود

خود مراقبتی

خود مراقبتی آپاندیس

خود مراقبتی آپاندیس

file name : .docx
file size : 24 KB
دانلود

خود مراقبتی

خود مراقبتی سنگ کلیه

خود مراقبتی سنگ کلیه

file name : -کلیه.docx
file size : 61 KB
دانلود

خود مراقبتی

خود مراقبتی کاتارکت

خود مراقبتی کاتارکت

file name : .docx
file size : 62 KB
دانلود

خود مراقبتی

خود مراقبتی لوزه

خود مراقبتی لوزه

file name : .docx
file size : 62 KB
دانلود

خود مراقبتی

خودمراقبتی نمونیا

خودمراقبتی نمونیا

file name : .docx
file size : 62 KB
دانلود