آئین نامه ها

بیمارستان نبی اکرم(ص) خنج

سیاست های اصلی بیمارستان نبی اکرم(ص)خنج

سیاست های اصلی بیمارستان نبی اکرم(ص)خنج

سیاست های اصلی بیمارستان نبی اکرم(ص)خنج

file name : -سیاست-های-اصلی-بیمارستان-1401.pdf
file size : 358 KB
دانلود

برنامه استراتژیک بیمارستان نبی اکرم(ص)خنج

برنامه استراتژیک بیمارستان نبی اکرم(ص)خنج

برنامه استراتژیک بیمارستان نبی اکرم(ص)خنج

file name : -استراتژیک-بیمارستان-خنج-بازنگری.pdf
file size : 2 MB
دانلود