دفترچه تماس

ردیف نام واحد نام و نام خانوادگی شماره داخلی
1 تلفنخانه آقای جمالی 0-201
2 ریاست آقای دکتر رحمانی طیبی 203
3 مدیر داخلی آقای مظفری نیاپور 223
4 دبیرخانه خانم فولادی 205
5 دفتر پرستاری آقای احمد زاده 208
6 بهداشت محیط آقای بستان 212
7 امور مالی آقای رحیمی نژاد 206
8 درآمد آقای شریعتی 224
9 کارگزینی آقای بهمن پور 272
10 انبار آقای جمشیدی 265
11 امین اموال آقای رضایی 232
12 تجهیزات پزشکی آقای رنجبر 293
13 مدارک پزشکی خانم آبیار 220
14 اتاق بیمه و کلینیک ترک اعتیاد آقای کاظمی و... 290
15 مددکار اجتماعی خانم رحیمی 290
16 کارپردازی آقای منفرد 250
17 پذیرش خانم طلوعی 213
18 نقلیه آقای خجسته 217
19 نگهبانی ورودی آقای اسماعیلی 251
20 بخش اتفاقات(ایستگاه پرستاری) خانم ضیائی 228
21 بخش داخلی(ایستگاه پرستاری) خانم جمشیدی 249
22 بخش داخلی(همراه بیمار) ..... 218
23 بخش اطفال خانم زارعی 300
24 بخش زنان (ایستگاه مامایی) خانم کمالپور 256
25 بخش زنان(همراه بیمار) ..... 239
26 اتاق عمل(ایستگاه) خانم آزادی 227
27 سی اس آر ..... 226
28 بخش سی سی یو خانم اعظمی 254
29 بخش تالاسمی خانم قهرمانی نیا 211
30 بخش دیالیز خانم زاهدی 286
31 آزمایشگاه آقای علمی 291-292
32 رادیولوژی آقای سلیمانی 214
33 داروخانه خانم دکتر راحت 239
34 ایستگاه درمانگاه تخصصی منشی 277
35 بهبود کیفیت خانم پشنگ پور 209